مرکز رشد واحدهای فناور دزفول

Dezful's Incubator Units

پذیرش

برای دریافت و تکمیل فرم ایده محوری جهت ارزیابی و استقرار در مرکز رشد، از طریق این بخش اقدام نمایید.

 

دریافت فرم پذیرش

اتوماسیون

در صورت تمایل به ارسال و یا دریافت نتایج مکاتبات اداری خود، از طریق این بخش اقدام نمایید.

 

راهنما اتوماسیون

فرم ها

برای مشاهده فرم های مرتبط با واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد، از طریق این بخش اقدام نمایید.

 

مشاهده فرم ها