مرکز رشد واحدهای فناور دزفول

Dezful's Incubator Units

  • اختتامیه رویداد صنعت گردشگری دزفول با تجلیل از 11 طرح برتر

    مراسم اختتامیه رویداد صنعت گردشگری دزفول بامعرفی نفرات برتر برگزار شد

پذیرش

برای دریافت و تکمیل فرم ایده محوری جهت ارزیابی و استقرار در مرکز رشد، از طریق این بخش اقدام نمایید.

 

دریافت فرم پذیرش

اتوماسیون

در صورت تمایل به ارسال و یا دریافت نتایج مکاتبات اداری خود، از طریق این بخش اقدام نمایید.

 

راهنما اتوماسیون

فرم ها

برای مشاهده فرم های مرتبط با واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد، از طریق این بخش اقدام نمایید.

 

مشاهده فرم ها