مرکز رشد واحدهای فناور دزفول

Dezful's Incubator Units

موارد عدم پذیرش

  • شرکت‎‏ها و هسته‌هاى مشاوره‌اى و آموزشى
  • شرکت‎‏ها و هسته‌هاى فعال در حوزه‌هاى عمومى فناورى اطلاعات و ارتباطات
  • شرکت‏‎ها و هسته‌هایى که ایده محورى آنها صرفا راه‌اندازى یک پایگاه اینترنتى است.
  • شرکت‏‎هاو هسته‌هایى که درمرحله فروش محصول بوده ومى‌خواهندکارصرفا بازرگانى نمایند.
  • شرکت‎‏ها و هسته‌هایى که در مراحل اولیه طراحى مفهومى محصول باشند.
  • شرکت‎‏ها و هسته‌هایى که ایده محورى یا محصول نهایى آنها، کلى، مبهم و نامشخص باشد.
  • شرکت‎‏هاى و هسته‌هایى که قائم به شخص بوده و ناتوان از حضور حداقل دو نفر کارشناس تمام وقت در رشته تخصصى مرتبط با ایده محورى باشند.