مرکز رشد واحدهای فناور دزفول

Dezful's Incubator Units

مدارک پذیرش

  • رزومه‎‏ها، مدارک تحصیلی و یا گواهی اشتغال به تحصیل
  • فتوکپی شناسنامه و کارت ملی تیم کاری (مؤسسین)
  • عکس ۴*۳ اعضای تیم (۲قطعه)
  • مدارک ثبت شرکت در صورت وجود و یا صورت‎جلسه تشکیل تیم ( هیات مؤسس) و معرفی نماینده تیم کاری
  • مدارک و گواهی ثبت اختراع، تاییدیه ها و مجوزهای مرتبط با ایده فن‎‏آورانه
  • سوابق پژوهشی وگزارش علمی در رابطه با ایده فن‎‏آورانه
  • مراجعه به مرکز و دریافت فرم قرارداد و تحویل مدارک