مرکز رشد واحدهای فناور دزفول

Dezful's Incubator Units

شرایط تیم کاری

  • اعضای یک هسته فناور حداقل باید دو نفر باشند.
  • لااقل یکی از اعضا باید دارای مدرک کارشناسی یا دانشجوی رشته ی مرتبط با ایده ی هسته باشد.
  • یک نفر باید به صورت تمام وقت در محل استقرار هسته در مرکز رشد حضور داشته باشد.

رویداد کارآفرینی صنعت گردشگری دزفول

کانال اینستاگرام مرکز رشد

Free Vector | Instagram logo