مرکز رشد واحدهای فناور دزفول

Dezful's Incubator Units

واحدهای مستقر در دوره رشد

شرکت مدیر عامل
اندیشه و کاوش سپنتا آتنا غظنفزی
ایلیا ساخت سوزیانا حمیدرضا علیپور 
آرام گستر بهداروند نوید بهداروندی مرغا
آوان هوشمند هونامیک  عماد ادیب فرد
ثمین رخشان شایان سینا حبیبیان
دانش پردازان آکام الکترونیک رضا الهی بروجنی
روان پرتو سازان آریو الکترونیک جنوب  وحید شیرالی
ژرف سپنتا ايده آل آريانا احسان حمیدی
سبزدشت پژوهش خوزستان بهنام حبیبی خانیانی
سفیران فناوری آویژه بیژن بهوندی
نوآوران زیست بنیان آویسا علی پور فلاحی