مرکز رشد واحدهای فناور دزفول

Dezful's Incubator Units

برگزاری اولین دورهمی مرکز رشد واحدهای فناور دزفول
انتصاب مدير مركز رشد واحدهای فناور دزفول
رونمایی از دستگاه مکانیزه غذادهی به آبزیان