مرکز رشد واحدهای فناور دزفول

Dezful's Incubator Units

رویداد کارآفرینی دزفول شهر هوشمند با محوریت کسب و کارهای اینترنتی

رونمایی از رویداد کارآفرینی دزفول شهر هوشمند با محوریت کسب و کارهای اینترنتی در مرکز رشد واحدهای فناور دزفول توسط مدیران ارشد شهرستان، روسای ادارات و سازمان های ذیربط در تاریخ 15مرداد برگزار گردید.
این رویداد دارای ۴ محور اصلی شامل گردشگری، سلامت، کشاورزی و خدمات شهری هوشمند می باشد. اختتامیه رویداد در دی ماه سال جاری برگزار خواهد شد.

a9421f45-6011-4fbf-90ef-cd496a468ebc.jpg - 38.50 kB

73e950cf-e768-4898-8300-abc7f11d09fd.jpg - 30.91 kB9600f78c-22eb-499a-9617-933922d774e5.jpg - 37.37 kB

c65dde6a-a749-499a-bf35-15f94335db57.jpg - 44.12 kBca4bb48a-f20c-412b-8005-98d5854b54a8.jpg - 46.26 kB11bd898c-44ba-42b0-bf5f-f341cf4c741a.jpg - 27.69 kB38f2de6b-8ddf-4bcb-943a-69edecc77125.jpg - 40.05 kB9d5a25b7-6a36-46bb-83ee-cb786ac50daf.jpg - 52.50 kB47a2a4ab-86b3-4faa-910e-0d041cce1e32.jpg - 46.09 kB