مرکز رشد واحدهای فناور دزفول

Dezful's Incubator Units

چشم انداز

اصلی ترین چشم انداز مرکز رشد واحدهای فناور دزفول "رسیدن به خودکفایی در زمینه کارآفرینی و ایجاد شرکت های ماندگار در منطقه" می باشد.