مرکز رشد واحدهای فناور دزفول

Dezful's Incubator Units

اهداف

هدف کلی طرح ایجاد فضایی کنترل شده و حمایتی در زمینه خلاقيت‌ها، نوآوري ها و استعدادهاي كارآفرين بوده به گونه‌اي كه در يك فضا و زمانبندي ويژه فعاليت ها تا مرز خلق و ايجاد يك سرمايه گذاري مولد پيش برده شود و منجر به يك نهاد توليدي موفق و پربازده گردد و در اين راه انواع حمايت‌هاي ابزاري و تجهيزاتي، علمي و فني و به ويژه استانداردي، مشاوره مهندسي و مديريتي، حمايت دوران تولد و خردسالي، حمايت دوران هاي عدم بلوغ و رفع اشكالات و معضلاتي اجرايي از طرق سهل و ساده و از پيش طراحي و فراهم شده، مهيا گردد.

در اینجا، جهت دستیابی به برنامه استراتژیک عملی و هدف گذاری های اساسی سازمان، به تقسیم بندی این اهداف پرداخته شده است.