مرکز رشد واحدهای فناور دزفول

Dezful's Incubator Units

اهداف مراکز رشد

اهداف عمده انکوباتورها را می‌توان چنین دسته بندی نمود:

  • کمک به جذب بیشتر کارآموزان و فارغ التحصیلان دانشگاهی در بازار کار و ایجاد شغل.
  • ایجاد واحدهای صنایع کوچک و متوسط فنی و تخصصی که بتوانند در بازار کار رقابت‌پذیر باشند.
  • نوسازی، انتقال فناوری و استفاده از اکتشافات علمی جدید.
  • افزایش بازدهی نیروی کار بالقوه و استفاده بهینه از این سرمایه عظیم ملی.
  • در کنار این اهداف، انکوباتورها اهداف دیگری را نیز دنبال می‌کنند: رشد اقتصادی منطقه، تنوع اقتصاد و سرمایه‌گذاران، کمک به زنان، مهاجران یا اقلیت‌ها.