مرکز رشد واحدهای فناور دزفول

Dezful's Incubator Units

ماموریت

ایجاد، نگهداری و توسعه مرکز رشد و فناوری در جهت ایجاد پلی مستحکم بین دانشگاه و صنعت و ایجاد رونق اقتصادی، انتقال فناوری و بروزرسانی صنعت منطقه و بالفعل رسانی ایده های مشتاقان نوپای دانشگاهی و جذب ايده هاي نو و كمك به تجاري سازي و حمايت مالي و معنوي از كارآفريني در راستای تأسیس شرکت های دانش بنيان جزء شاخص های اصلی ماموریت مرکز رشد واحدهای فناور دزفول می باشد.