مرکز رشد واحدهای فناور دزفول

Dezful's Incubator Units

محورهای فعالیت

حدود 80% از فعالیت های مرکز، کشاورزی و منابع طبیعی با تاکید بر استفاده پایدار از نهاده های آب، خاک و منابع طبیعی و حدود 20% باقی مانده در سایر زمینه ها از جمله آب و انرژی، معادن، پتروشیمی، نفت و... می باشد.

با توجه به وجود 100هزار هکتار اراضی کشاورزی فاریاب در شهرستان دزفول و همچنین اراضی شهرستان های شوشتر، شوش و اندیمشک که اقتصاد این شهرستان ها عمدتاً کشاورزی است، فعالیت های مرکز رشد در راستای فعالیت های تحقیقاتی و فناوری در کشت محصولات زراعی، باغی، گلخانه ای و محصولات استراتژیک خواهد بود. تحقیقات و فعالیت های مرکز رشد در این حوزه بر روی آب، خاک، بذر، کودها، سموم، مدرنیزه کردن، توسعه و گسترش محصولات ارگانیک، فناوری های جدید حوزه کشاورزی و صنایع جانبی مرتبط با کشاورزی خواهد بود.

زیرشاخه های مرتبط با زمینه فعالیت های مرکز عبارتند از:

  • گیاهان صنعتی(نیشکر، چغندرقند، کلزا و...)
  • گیاهان دارویی(گل گاوزبان و...)
  • گیاهان مهم زراعی(ذرت، گندم، برنج و...)
  • تولید گل و گیاهان زینتی(مریم، رز، زنبق و...)
  • سبزیجات
  • مرکبات (پرتقال، نارنگی، و...)
  • فناوری های نوین در عرصه کشاورزی (پرورش قارچ، پرورش ورمی کمپوست، گیاهان گلخانه ای و ...)
  • و...