مرکز رشد واحدهای فناور دزفول

Dezful's Incubator Units

مشتریان

مخاطبان اصلي مركز رشد واحدهای فناور دزفول، شامل شرکت هایی که توسط اعضای هیئت علمی و یا دانشجویان دانشگاه های استان تأسیس می شوند، می باشد. همچنین اعضاي هيئت علمي دانشگاه ها و مراكز تحقيقاتي، دانشجويان و فارغ التحصيلان، مديران شناخته شده صنايع و صاحبان ايده نيز از مخاطبان مركز رشد مي باشند.

پيش بيني جذب مخاطبان مركز رشد با توجه به واقعيت هاي زير صورت مي گيرد:

 • تعداد اندك متوليان حمايت از بخش خصوصي در حوزه فناوري.
 • هزينه بالاي فعاليت در زمينه فناوري های جدید به نحوي كه هسته هاي جديد و حتي شركت هاي نوپا قادر به تأمين كل هزينه هاي آن نيستند.
 • نو بودن بحث تجاری سازی تحقیقات در كشور.
 • ريسك بالاي توليد محصولات فناوري از لحاظ قابليت نفوذ در بازار و رقابت با محصولات مشابه.
 • ريسك بالاي ايجاد شركت و ادامه فعاليت در زمينه فناوري های نو به جهت کمبود تجربه هاي مشابه در كشور و بخصوص منطقه.
 • فاصله نسبتا زياد بین تحقق ايده هاي جديد تا ورود به بازار تجاري در حوزه های مختلف فناوري.
 • عدم وجود داده هاي آماري دقيق و كافي در خصوص محصولات فناوري جهت برنامه ريزي توليد و فعاليت هاي تجاري.
 • ميانگين سني جوان محققين و فناوران شاغل در زمينه فناوري.
 • محرمانه نگه داشته شدن اطلاعات و روش هاي توليد محصولات فناوري توسط دارندگان فناوري.
 • نياز به تخصص هاي ويژه جهت فعاليت در زمينه فناوري.
 • نياز نسبي به تجهيزات پيچيده جهت توليد محصولات فناوري.
 • كمبود نسبي ناشي از تحريم ورود تجهيزات پيشرفته و فناوري هاي نو به كشور. 
 • امكان توليد محصولات كم حجم با ارزش افزوده بالا در مقياس آزمايشگاهي در بعضی از حوزه های فناوري.
 • جذاب بودن فعاليت در زمينه های فناوري براي افراد داراي تخصص هاي متفاوت در سطوح گوناگون در حوزه هاي مرتبط و يا غيرمرتبط با فناوري.
 • زمان گير بودن آزمايش هاي معتبرسازي روش ها و محصولات توليد شده در فرايندهاي فناوري.
 • لزوم دارا بودن تخصص هاي مرتبط جهت كار در آزمايشگاه هاي مختلف، دارا بودن روحيه همكاري و هماهنگي با گروه، نظم و انضباط و آگاهي از روش هاي ايمني در هنگام كار.