نسيم سبز غزلستان

نسيم سبز غزلستان

مدیرعامل: احمد زرشناس

نشان تجاری

نسيم سبز غزلستان

تاریخ تأسیس

10 آبان 1393

زمینه فعالیت

آموزشی, فناوری اطلاعات