آوان هوشمند هونامیک

آوان هوشمند هونامیک

مدیرعامل: امین نکوفر

نشان تجاری

آوان هوشمند هونامیک

تاریخ تأسیس

15 خرداد 1398

زمینه فعالیت

سخت افزار, الکترونیک