پایا کنترل توان

پایا کنترل توان

مدیرعامل: عباس عباسیان

نشان تجاری

پایا کنترل توان
پایا کنترل توان

تاریخ تأسیس

25 آبان 1399

زمینه فعالیت

سخت افزار, الکترونیک