آوان صنعت شمس

آوان صنعت شمس

مدیرعامل: مجتبی صفری

نشان تجاری

آوان صنعت شمس
آوان صنعت شمس

تاریخ تأسیس

03 آبان 1400

زمینه فعالیت

مکانیک, کشاورزی