نیکوپردازان خورشید شاهو

نیکوپردازان خورشید شاهو

مدیرعامل: مجتبی صفری

نشان تجاری

نیکوپردازان خورشید شاهو
نیکوپردازان خورشید شاهو

تاریخ تأسیس

16 آبان 1399

زمینه فعالیت

فناوری اطلاعات