هوشمند گستران آروند پاسارگاد

هوشمند گستران آروند پاسارگاد

مدیرعامل: رضا اسفندیاری

نشان تجاری

هوشمند گستران آروند پاسارگاد
هوشمند گستران آروند پاسارگاد

تاریخ تأسیس

16 بهمن 1398

زمینه فعالیت

سخت افزار, الکترونیک