اهداف و وظایف

  • جذب و پذیرش واحدهای فناور در جهت زمینه‌های فعالیت‌های مرکز رشد
  • فراهم آوردن امکانات و زیرساخت‌های لازم جهت توسعه واحدهای فناور
  • ارائه خدمات مورد نیاز واحدهای فناور در راستای تبدیل ایده‌های نو به محصولات قابل تجاری‌سازی
  • حمایت مالی و نیز ایجاد زمینه‌های مناسب برای حمایت مالی از واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد
  • ایجاد زمینه‌های لازم برای تبلیغات، بازاریابی، تجاری‌سازی محصولات فناورانه و نوآورانه و شرکت در کارگاه‌ها و نمایشگاه‌ها در داخل و خارج کشور
  • نظارت و ارزیابی فعالیت‌های واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد
  • فراهم آوردن شرایط و امکانات استفاده از مشاوران، کارشناسان و شرکت‌های خدماتی خارجی در چارچوب قوانین و مقررات