حوزه مدیریت

دکتر حسن براتی

دوره مدیریت: از سال 1397 تا 1401

رشته تحصیلی: مهندسی کامپیوتر - معماری سیستم های کامپیوتری

دکتر علی افروس

دوره مدیریت: از سال 1396 تا 1397

رشته تحصیلی: مهندسی آب -آبیاری و زهکشی

دکتر حسن براتی

دوره مدیریت: از سال 1391 تا 1396

رشته تحصیلی: برق قدرت