شرایط اولیه پذیرش

  • ایده مبتنی های فناوری های نوین و دارای توجیه اقتصادی و اشتغال زایی
  • برنامه‌كاری متناسب با موضوع فعالیت
  • تیم‌كاری مناسب
  • بازار كار مناسب
  • امكان ایجاد زمينه های بعدی كارآفرينی با استفاده از ايده های نوين
  • رفع نياز فنی، مهندسی، خدماتی و مشاوره‌ای در عرصه های مختلف صنعتی و خدماتی مرتبط با موضوع فعالیت واحد