موارد عدم پذیرش

  • شرکت‏ ها و هسته هاى مشاوره‌اى و آموزشى
  • شرکت‏ ها و هسته هاى فعال در حوزه‌هاى عمومى فناورى اطلاعات و ارتباطات
  • شرکت‏ ها و هسته هایی که ایده محورى آنها صرفا راه‌اندازى یک پایگاه اینترنتى است.
  • شرکت‏ ها و هسته هایی که درمرحله فروش محصول بوده ومى‌خواهندکارصرفا بازرگانى نمایند.
  • شرکت‏ ها و هسته هایی که در مراحل اولیه طراحى مفهومى محصول باشند.
  • شرکت‏ ها و هسته هایی که ایده محورى یا محصول نهایى آنها، کلى، مبهم و نامشخص باشد.
  • شرکت‏ ها و هسته هایی که قائم به شخص بوده و ناتوان از حضور حداقل دو نفر کارشناس تمام وقت در رشته تخصصى مرتبط با ایده محورى باشند.