نحوه جذب و استقرار

 • مطالعه دقيق شرايط پذيرش و در صورت احراز شرايط، آماده كردن اطلاعات مربوط به گروه كارى، ايده محورى و اطلاعات شركت
 • تکمیل و ارسال فرم تقاضای پذیرش توسط متقاضی به مرکز رشد
 • برگزارى جلسه معارفه جهت آشنايى با ايده محورى و گروه كارى
 • ارايه طرح كسب و كار توسط متقاضى
 • ارزيابى طرح كسب و كار توسط كميته پذيرش مركز رشد
 • رفع نواقص احتمالى طرح كسب و كار توسط متقاضى
 • برگزارى جلسه دفاع از ايده محورى و طرح كسب و كار
 • بررسی و اتخاذ تصمیم از سوی مرکز رشد در مورد پذیرش و چگونگی ورود متقاضی
 • اختصاص اعتبار لازم برای استقرار متقاضی و تعریف خدمات قابل ارائه از محل بودجه مرکز رشد در صورت پذیرش
 • استقرار متقاضی در مرکز رشد پس از امضای قرار داد و آغاز فعالیت بر اساس برنامه مالی و زمانی خود
 • ارزیابی مداوم پیشرفت فعالیت‏‎ها و پروژه‏‎ها بر اساس آیین‏ نامه و دستورالعمل‏های مرکز