چشم انداز و ماموریت

چشم انداز

دستیابی به آینده ترسیم شده در سند چشم‌انداز بیست ساله کشور بویژه رسیدن به جایگاه نخست علم و فناوری در منطقه، مستلزم نگرش صحیح به موضوع نوآوری و فناوری است. مرکز رشد واحد‌های فناور دزفول با درک اهمیت شکل‌گیری اکوسیستم نوآوری و فناوری و همچنین ضرورت برنامه‌ریزی مناسب در این حوزه تلاش کرده است با تهیه و تصویب برنامه‌های راهبردی، سیاست‌ها و روش‌های نیل به این هدف مهم را، هم‌راستا با برنامه‌های توسعه‌ای کشور مدون و عملیاتی کند.

ماموریت

ایجاد، نگهداری و توسعه مرکز رشد و فناوری در جهت ایجاد پلی مستحکم بین دانشگاه و صنعت و ایجاد رونق اقتصادی، انتقال فناوری و بروزرسانی صنعت منطقه و بالفعل رسانی ایده های مشتاقان نوپای دانشگاهی و جذب ايده هاي نو و كمك به تجاري سازي و حمايت مالی و معنوي از كارآفرينی در راستای تأسیس شرکت های دانش بنيان جزء شاخص های اصلی ماموریت مرکز رشد واحدهای فناور دزفول می باشد.