تجلیل از پژوهشگران برتر شمال خوزستان

آیین تجلیل از پژوهشگران برتر شمال خوزستان با حضور مسئولان در سالن اجتماعات دانشگاه جندی شاپوربرگزار شد.

آیین تجلیل از پژوهشگران برتر شمال خوزستان با حضور مسئولان در سالن اجتماعات دانشگاه جندی شاپوربرگزار شد.

در این آیین از ۱۳ پژوهشگر برگزیده شامل ۹ عضو هیئت علمی، هفت دانشجو، هفت پژوهشگر از دستگاه های اجرایی و سه معلم و ۶ دانشجو و همچنین از فناور برتر شهرستان جناب آقای علی بنا مدیر عامل شرکت پارمین صنعت آوان از شرکت های مستقر در مرکز رشد دزفول تجلیل شد.

کارگاه های آموزشی نیز بخش دیگری از برنامه های این نمایشگاه بود که به صورت مجازی برگذار گردید. ازجمله:

1 -آشنایی با مبانی علم داده و یادگیری ماشین (مهندس جودکی زاده)
2-آشنایی با بوم کسب و کار (دکتر هودگر)

3 -کارگاه مدلسازی copras (دکتر مودت)

4 -مباحث تازه در فضای مجازی (مهندس خوشحال پور)
5 -کارگاه مقدماتی و پیشرفته GIS (دکتر مودت)
6 -مهارت های سواد اطالعاتی و پژوهشی آشنایی با پایگاه های علمی (خانم حسن نژاد)
7 -فرآیند تجاری سازی یک ایده (دکتر هودگر)
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول در این نشست با اشاره به اینکه شمال خوزستان دردوران باستان پیشینه فناوری داشته و رساندن آب به شهر جندی شاپور نشان از یک زنجیره و اکوسیستم فناوری در آن زمان بوده است، گفت: وجود پل ساسانی، سازه های آبی رودخانه های دز و کارون، تمدن شوش، تصفیه خانه چغازنییل، شهر دانشگاهی جندی شاپور که بیمارستان این شهر را نیز در خود داشته، ثابت می کند اکوسیستم فناوری وجود داشته و هنوز هم آثار برجاماندهای از آن تمدن بزرگ را مشاهده می کنیم. محمد ذاکر مشفق فرهیختگانی مانند شیخ مرتضی انصاری و آیتاهلل سیدمجدالدین قاضی در این شهر را از تأثیرات آن تمدنی دانست که از گذشته به ارث رسیده است. معاون پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول با بیان اینکه ظرفیت های فراوان پژوهشی باستانی در دزفول وجود دارد، افزود: بازار قدیم دزفول نمونه ای از یک پردیس فناوری در زمان خود بوده و آهنگران و مسگران در آن بازار نشان از افرادی هستند که در زمان خود تکنولوژی داشته و اقدامات بزرگی انجام داده اند.
در پایان این مراسم با حضور مسئوالن، نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری شهرهای دزفول، شوش و اندیمشک در شمال خوزستان که در جندی شاپور برپا شده بود، گشایش یافت. در این نمایشگاه ۳۶ غرفه شامل غرفه های دانشگاه آزاد اسالمی دزفول، دانشگاه جندی شاپور، دفتر امور جوانان امام جمعه دزفول، شهرداری دزفول، مرکز رشد واحدهای فناور دزفول، مرکز فنی و حرفهای، دانشگاه فرهنگیان شیخ مرتضی انصاری و خدیجه کبری، مرکز تحقیقات صفی آباد، دانشگاه علوم پزشکی و هالل احمر دایر هستند. این نمایشگاه از ۶۶ تا ۱۳ آذر جاری از ساعت ۹صبح تا ۳۱ برای بازدید عموم دایر است.