پنجمین همایش ملی مدیریت دانش وکسب و کارهای الکترونیکی با رویکرد اقتصاد دانش بنیان و هوشمندسازی