بازدید معاون پشتیبانی و توسعه پارک علم و فناوری خوزستان از مرکز رشد واحدهای فناور دزفول

معاون پشتیبانی و توسعه پارک علم و فناوری خوزستان از مرکز رشد واحد های فناور دزفول بازدید و در جریان آخرین وضعیت فعالیت آن مرکز قرار گرفتند.

به گزارش روابط عمومی مرکز رشد واحدهای فناور دزفول؛ این بازدید در راستای بررسی وضعیت، برنامه ها و مسایل و مشکلات مرکز و بازدید از شرکت های عضو مراکز رشد صورت گرفته است.

گفتنی است: در این بازدید، دکتر بختیاری، معاون پشتیبانی و توسعه پارک علم و فناوری خوزستان به همراه دکتر ملک محمدی مدیر مدیر پردیس انرژی استان و دکتر گماری مدیر مراکز رشد پارک حضور داشتند.