فراخوان جایزه یونسکو برای آموزش زنان و دختران

به اطلاع می رسانـد: یونســکو با همکاری جمهوری خلق چین، برنامه «جایزه یونســکو در زمینه آموزش بـانوان» را برای سـال 2024 میلادی اجرا میکنـد. هـدف از این جایزه، تقـدیر از فعالیتهای نوآورانه وشاخصـی است که توسـط افراد، مؤسـسات وســایر نهـادهـا وسـازمـانهای دولتی یا غیردولتی فعال درحوزه آموزش زنانو دختران اجرا میشود.

مبلغ جایزه 50/000 دلار است و به دو نفر برنده، هریک به همین میزان تعلق میگیرد. معیارهـای انتخـاب طرح ها عبارتنـداز:

1ـ هنوز درحال اجرا بوده وحـداقـل دوسال از اجرای آن گذشـته باشـد.

2ـ به یک یا تمامی پنـج حوزه اولویت دار زیر کمک کرده باشـد:

1ـ گـذار دختران از مقطع ابتـدایی به پـایه اولمتوسـطه و تکمیـل کامـل آموزش پـایه توسط آنان،

2ـ فراگیری مهارتهای سوادآموزی توسـط دختران نوجوان و زنان جوان،

3ـ ایجـاد محیـط های یاددهی ـ یادگیری ایمن و عاری ازخشونت علیه دختران و متناسب با نیازهای آموزشـی آنان

4ـ مشارکت کامل معلمان (زن و مرد) در ارائه نوع آموزشـی که می تواند پاسـخگوی نیازهای آموزشی دختران باشد

5 ـ کمـک به دختران نوجوان و زنان جوان تا بتواننـد با فراگرفتن دانش و مهارتهای مورد نیاز وارد بازار کارشوند و آنها را به سـمت زندگی موفق سوق دهد.

 افراد واجدشــرایط، همراه با فرم تکمیل شـده پیوست، حـداکثر تا تاریخ 10 اردیبهشت 1403 از طریق مشاور امور زنان دانشگاه، به این کمیسـیون معرفی می شونـد تـا اقـدام لازم جهت انتخاب سه طرح برتر و معرفی آنها به یونســکو صورت پذیرد.

شایان ذکر است به طرحهایی که پس از مهلت مقرر دریافت شوندترتیب اثر داده نخواهدشد.

فرم پیوست

اساسنامه جایزه gwe- 2nd cycle en