اولویت‌های پژوهش و فناوری ۱۴۰۷-۱۴۰۳، مصوب شورای عالی عتف ابلاغ شد

اولویت‌های پژوهش و فناوری کشور برای بازه زمانی 1407-1403 نیز طی فرآیندی تدوین و در جلسه بیست و نهمین جلسه شورای عالی عتف مطرح شد.

به گزارش روابط مرکز رشد واحدهای فناور دزفول، تدوین اولویت‌های پژوهش و فناوری کشور یکی از وظایف مهم شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) است.

از نظر وظیفه قانونی می‌توان به “بند 2-الف ماده 2 قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری”، “ماده 56 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)” و “بند ب ماده 64 برنامه ششم توسعه” اشاره کرد که اولویت­های تحقیقات و فناوری راهبردی و پژوهش و فناوری دستگاه‌ها به تصویب شورای عالی عتف می رسد. تاکنون پنج نسخه از سند اولویت‌های پژوهش و فناوری کشور در سال‌های 1388، 1391، 1393 ، 1396 و 1403 منتشر شده است.

اولویت‌های پژوهش و فناوری کشور برای بازه زمانی 1407-1403 نیز طی فرآیندی تدوین و در جلسه بیست و نهمین جلسه شورای عالی عتف مطرح شد.

در این فرآیند، داده‌های اولیه مورد نیاز، از سه منبع اصلی تأمین شده است. گروه اول اسناد بالادستی کشور همچون نقشه جامع علمی کشور، قوانین برنامه پنج‌ساله توسعه کشور، سیاست‌های کلی نظام در حوزه علم و فناوری و… است. دسته دوم شامل نظرات دستگاه‌های اجرایی، نهادهای حاکمیتی و سازمان‌ها و مراکز تحقیقاتی مختلف و… می باشد. دسته سوم نظرات خبرگان حاضر در کمیسیون‌های تخصصی شورای عالی عتف که خود متشکل از نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و تعدادی از اعضای حقیقی متخصص هستند.
شایان ذکر است محورهای پژوهش و فناوری مندرج در این سند، شامل دو دسته (جدول) هستند که در ذیل عناوین کمیسیون تخصصی مرتبط ذکر شده است. جدول اول محورهای که ناظر بر حل چالش‌های جاری کشور و درصدد حل آنها تدوین شده است و جدول دوم محورهای که ناظر بر کلان روندهاست و در راستای پاسخگویی به نیازهای آینده و آینده نگری است.