نشست صمیمی جناب آقاي کیانی مدير محترم اداره امور مالیاتی شهرستان دزفول با مدیران عامل شرکت های فن آور

صبح روز شنبه 6 آبان ماه ششمین جلسه صبحانه کاری با موضوع نشست صمیمی جناب آقاي کیانی مدير محترم اداره امور مالیاتی شهرستان دزفول با مدیران هسته ها و شرکت های فناور برگزار گردید.

نشست صمیمی با دكتر رضا بابادی سلطان پور مدير محترم تعميرات و نگهداری سد و نيروگاه دز

به گزارش روابط عمومی مرکز رشد واحدهای فناور دزفول، صبح روز شنبه 15 مهرماه پنجمین جلسه صبحانه کاری با موضوع نشست صمیمی دكتر رضا بابادی سلطان پور مدير محترم تعميرات و نگهداری سد و نيروگاه دز با مدیران هسته ها و شرکت های فناور برگزار گردید.

نشست صمیمی با مهندس گلستانی مديرعامل شركت كشت و صنعت گلستان دزفول با موضوع انتقال تجربه فناوری

به گزارش روابط عمومی مرکز رشد واحدهای فناور دزفول، صبح روز شنبه 8 مهرماه چهارمین جلسه صبحانه کاری با موضوع نشست صمیمی مهندس گلستاني مديرعامل شركت كشت و صنعت گلستان دزفول با مدیران هسته ها و شرکت های فناور برگزار گردید.

نشست صمیمی با سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان دزفول

به گزارش روابط عمومی مرکز رشد واحدهای فناور دزفول، صبح روز شنبه 4 شهریورماه سومین جلسه صبحانه کاری با موضوع نشست صمیمی سرپرست مرکز رشدواحدهای فناور دزفول با سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان دزفول و با حضور مدیران شرکت های فناور برگزار گردید.