دوره آموزشی ظرفیت شناسی کارآفرینی برای توانخواهان و زنان سرپرست خانوار تحت پوشش اداره بهزیستی دزفول

دوره آموزشی با عنوان ظرفیت شناسی کارآفرینی توسط مهندس توکلی زاده مدیرعامل شرکت تیوان ویرا ایرانیان برای توانخواهان و زنان سرپرست خانوار تحت پوشش اداره بهزیستی دزفول برگزار شد.

وبینار آموزشی با عنوان آیین نگارش و مکاتبات اداری برای شرکت های نوپا در استان خورستان برگزار گردید

دوره آموزشی با عنوان آیین نگارش و مکاتبات اداری برای مدیران عامل شرکت های نوپا در سطح استان خوزستان با همکاری پارک علم و فناوری استان خوزستان و دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول برگزار گردید.