نشست صمیمی با مهندس گلستانی مديرعامل شركت كشت و صنعت گلستان دزفول با موضوع انتقال تجربه فناوری

به گزارش روابط عمومی مرکز رشد واحدهای فناور دزفول، صبح روز شنبه 8 مهرماه چهارمین جلسه صبحانه کاری با موضوع نشست صمیمی مهندس گلستاني مديرعامل شركت كشت و صنعت گلستان دزفول با مدیران هسته ها و شرکت های فناور برگزار گردید.

نشست صمیمی با رئیس اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی شهرستان دزفول

به گزارش روابط عمومی مرکز رشد واحدهای فناور دزفول، صبح روز شنبه 21 مردادماه دومین جلسه صبحانه کاری با موضوع نشست صمیمی سرپرست مرکز رشدواحدهای فناور دزفول با رئیس اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی شهرستان دزفول با حضورمدیران هسته ها و شرکت های فناور برگزار گردید.