دوره آموزشی ظرفیت شناسی کارآفرینی برای توانخواهان و زنان سرپرست خانوار تحت پوشش اداره بهزیستی دزفول

دوره آموزشی با عنوان ظرفیت شناسی کارآفرینی توسط مهندس توکلی زاده مدیرعامل شرکت تیوان ویرا ایرانیان برای توانخواهان و زنان سرپرست خانوار تحت پوشش اداره بهزیستی دزفول برگزار شد.